کندو
۰
سبد خرید

​​ارسال کتاب به سراسر دنیا

ارسال رایگان به تمام روستاها

دسته بندی کتاب ها

​​به دلیل نوسانی بودن قیمت ها در صورت مغایرت قیمت یا ناموجود بودن محصول از طرف کندو با شما تماس گرفته خواهد شد

خانه | محصولات | مشخصات محصول

کتاب راهنمای مربی (زمین ما و آنچه در آن است)

کد محصول: 9789640810118
اتمام موجودی

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﻣﻮزﺷﻰ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ را در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه ی «زﻣﻴﻦ ﻣﺎ و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ» در ﻗﺎﻟﺐ یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﻰ در ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه، ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻛﻮدک ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻄﺮح در ﻫﺮ ﺑﻌﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻰﭘﺮدازد. ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮدک، ﺑﺨﺸﻰ از یک ﭘﺮوژه ی در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺠﺎرب ﻣﺠﺰاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ، ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻛﻮدک ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻟﺬتﺑﺨﺶ اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦﺣﺎل، ﺑﺎ ﭘﺮوژه‌ی زﻣﻴﻦ ﻣﺎ(ﭘﺮوژه ی اﺻﻠﻰ( و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻛﻮچک ﺗﺮ(ﺧﺎک، ﺳﻨﮓ، آب، ﻛﻮه، ﺟﺎﻧﻮر، ﮔﻴﺎه، اﻧﺴﺎن) ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ، ارﺗﺒﺎط دارد. ﻫﺮ یک از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﻇﺮﻓﻴﺖ و اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﭘﺮوژهﻫﺎی دﻳﮕﺮ را دارد. ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﻛﻮدک را دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ، درﻣﻰﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮوژه ی دﻳﮕﺮ ﺟﺎری ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎر ﭘﺮورش ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ درﺑﺎرهی ﭘﺮوژه ی ﺑﺰرگ زﻣﻴﻦ ﻣﺎ و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ، ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻮدک ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺮو و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻦ و ﺷﻜﻞ ﻛﺮه ی زﻣﻴﻦ، ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻛﻮچک ﺑﻌﺪی (ﭘﺮوژه ی ﺳﻨﮓ و ﻛﻮه، ﺧﺎک در زﻣﻴﻦ، آب در زﻣﻴﻦ، ﮔﻴﺎه، ﺟﺎﻧﻮر و اﻧﺴﺎن در زﻣﻴﻦ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎی ﻫﺮ ﻛﻼس، ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻛﻮدﻛﺎن، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻰ و... ﺑﺴﺘﮕﻰ دارﻧﺪ. اﻳﻦ اﻧﻌﻄﺎف و در ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪﮔﻰ، در ﭘﺮوراﻧﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﻰ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻰ ﺑﻪ رﻏﺒﺖﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ.ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻋﻼﻗﻪی ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﺧﺎص، آﻏﺎز ﭘﺮوژهی ﺑﻌﺪی را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ. دﻟﻴﻞ در ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪﮔﻰ ﻣﻬﺎرت، داﻧﺶ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻋﻠﻤﻰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﻰ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی، آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﻛﻮدک ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﻰ، ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارد؛ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن کشف ﻳﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ و اﻧﻌﻜﺎﺳﻰ از زﻧﺪﮔﻰ او ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻰ آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﻧﻴﺰ، اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را در ﺑﺮﮔﻴﺮد و اﻧﻌﻜﺎﺳﻰ از واﻗﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻮدک ﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﺒﺎط دادن ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ یک دﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﻰ و ﻫﻨﺮی و اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ در ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن کمک ﻣﻰﻛﻨﺪ.

افزودن به سبد خرید
  • مشخصات محصول
  • نظرات
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش